loading

Gebruiksvoorwaarden voor de website
Op deze pagina (samen met de documenten waarnaar op deze pagina wordt verwezen) staan de gebruiksvoorwaarden waaronder u onze website UTILEV mag gebruiken, als gast of als geregistreerde gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. Wanneer u de website gebruikt, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en dat u zich hieraan houdt. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gebruik onze website dan niet.

Informatie over ons
"UTILEV is een website die door Hyster-Yale Materials Handling Limited ('we' of 'wij') wordt beheerd. We zijn in Engeland en Wales geregistreerd onder bedrijfsnummer 02636775 en onze statutaire zetel/hoofdhandelsadres is:
Centennial House, 
Building 4.5,
Frimley Business Park,
Frimley,
Surrey,
GU16 7SG,
Verenigd Koninkrijk"

Toegang tot onze website
Toegang tot onze website is toegestaan op tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor om de dienst die we op onze website aanbieden zonder kennisgeving vooraf in te trekken of aan te passen (zie hieronder). We zijn niet aansprakelijk als onze website om welke reden ook op welk moment of gedurende welke periode ook niet beschikbaar is.

Af en toe zullen wij de toegang tot delen van onze website of de volledige website beperken voor gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd.
Wanneer u onze website gebruikt, moet u zich houden aan de bepalingen van het beleid voor aanvaardbaar gebruik van UTILEV.

Als u een identificatiecode voor gebruikers, wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures kiest of krijgt toegewezen, moet u deze informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze informatie niet met derden delen. We behouden ons het recht voor om een door u gekozen of aan u toegewezen identificatiecode voor gebruikers of wachtwoord op elk moment te blokkeren, als u zich naar onze mening niet hebt gehouden aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u alle noodzakelijke maatregelen neemt om toegang tot onze website te verkrijgen. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang tot onze website hebben op de hoogte zijn van deze voorwaarden en dat zij zich hieraan houden. 

Intellectuele-eigendomsrechten
We zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele-eigendomsrechten van onze website en het materiaal dat op onze website is gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door auteursrechten en internationale verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag van pagina('s) van onze website één exemplaar afdrukken en delen ervan downloaden voor eigen gebruik en u mag anderen binnen uw organisatie attenderen op materiaal op onze website.

U mag papieren of digitale exemplaren van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier aanpassen en u mag geen afbeeldingen, foto's, video's, geluidsfragmenten of grafische elementen los van de bijbehorende teksten gebruiken.
Onze status (en die van geïdentificeerde personen die een bijdrage hebben geleverd) als auteurs van het materiaal op onze website moet altijd worden erkend.

U mag delen van het materiaal op onze website niet voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiervoor een licentie bij ons of onze licentieverstrekkers aan te vragen.

Als u een deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt en daarmee deze gebruiksvoorwaarden schendt, wordt u de toegang tot onze website per direct ontzegd en moet u, naar onze keus, eventuele kopieën van exemplaren van het materiaal dat u hebt gemaakt retourneren of vernietigen.

Vertrouwen op geplaatst materiaal
Commentaar en ander materiaal dat op de website wordt geplaatst, zijn niet bedoeld als advies waarop kan worden vertrouwd. Daarom wijzen we elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die ontstaat uit vertrouwen dat wordt gebaseerd op dergelijke materialen door bezoekers van onze website of door iedere andere persoon die van de inhoud ervan op de hoogte is gesteld.

Onze website verandert regelmatig
Wij willen onze website regelmatig bijwerken en daarom kan de inhoud ervan op elk moment veranderen. Waar nodig kunnen we de toegang tot de website blokkeren of deze voor onbepaalde tijd niet toegankelijk maken. Het materiaal op onze website kan op elk moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht om dit materiaal bij te werken.

Onze aansprakelijkheid
Het materiaal op onze website wordt voorzien zonder garanties, condities of waarborgen met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. In zoverre dit is toegestaan door de wet, sluiten wij, andere leden van onze groep bedrijven of derden die aan ons zijn verbonden het volgende hierbij nadrukkelijk uit:

Alle condities, waarborgen en andere voorwaarden die anders kunnen worden geïmpliceerd door statuut, gewoonterecht of recht van billijkheid.
Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade geleden door een gebruiker in verband met onze website of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of als gevolg van het gebruik van onze website, andere websites die aan onze website zijn gekoppeld en ander materiaal dat op onze website is geplaatst, waaronder:

verlies van inkomen of inkomsten;
bedrijfsschade;
verlies van winst of contracten;
verlies van verwachte besparingen;
verlies van gegevens;
verlies van goodwill;
verspilling van management- of kantoortijd; en
waar veroorzaakt door onrechtmatige daden (waaronder nalatigheid), inbreuk op contracten of anders, ook indien te voorzien.
Dit heeft geen effect op onze aansprakelijkheid bij (dodelijk) letsel als gevolg van nalatigheid van onze kant, noch onze aansprakelijkheid bij frauduleuze misleiding of misleiding met betrekking tot fundamentele zaken of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de geldende wetgeving.

Informatie over u en uw bezoek aan onze website
We verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Wanneer u onze website gebruikt, staat u toe dat uw gegevens op deze manier worden verwerkt en garandeert u dat alle gegevens die u geeft nauwkeurig zijn.

Materiaal naar onze website uploaden
Wanneer u een functie gebruikt waarmee u materiaal naar onze website kunt uploaden of wanneer u contact hebt met andere gebruikers van onze website, moet u zich houden aan de normen voor inhoud die in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik worden vermeld. U garandeert dat dergelijke bijdragen voldoen aan deze normen en dat u ons vrijwaart van elke inbreuk op die garantie.

Al het materiaal dat u naar onze website uploadt, wordt beschouwd als vertrouwelijk of niet-algemeen en wij behouden ons het recht voor om dergelijk materiaal voor welk doel ook te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden en bekend te maken aan derden. We hebben ook het recht om uw identiteit aan derden bekend te maken wanneer deze claimen dat materiaal dat op onze website is geplaatst of geüpload een inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten of hun recht op privacy betekent.

We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk tegenover derden voor de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal dat door u of andere gebruikers van onze website wordt geplaatst.

We hebben het recht om materiaal of commentaar dat u op onze website plaatst te verwijderen als dergelijk materiaal of commentaar naar onze mening niet voldoet aan de normen voor de inhoud zoals vermeld in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.

Virussen, hacking en andere overtredingen
U mag onze website niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is te introduceren. U mag niet proberen zonder autorisatie toegang te verkrijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of andere servers, computers, databases die aan onze website zijn gekoppeld. U mag geen aanvallen op onze website uitvoeren via een verstikkingsaanval of een gedistribueerde verstikkingsaanval.

Wij melden elke schending aan de relevante wetgevende instanties en we zullen samenwerken met deze instanties om uw identiteit bekend te maken aan hen. Bij een dergelijke schending vervalt uw recht van toegang tot onze website per direct.

We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade door een gedistribueerde verstikkingsaanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigen materiaal kan infecteren door het gebruik van onze website door u of door het downloaden door u van materiaal dat op onze website of een andere website die aan onze website is gekoppeld wordt geplaatst.

Koppeling naar onze website
U mag een koppeling naar onze beginpagina gebruiken, mits u dat doet op een eerlijke, wettige manier en u ervoor zorgt dat onze reputatie niet wordt beschadigd of uitgebuit. U mag dergelijke koppelingen niet gebruiken om enige associatie, goedkeuring of steun door ons te suggereren wanneer dit niet het geval is.

U mag geen koppelingen van websites creëren die niet van u zijn.

Onze website mag niet op andere websites worden geplaatst en u mag geen koppeling naar een deel van onze website anders dan de beginpagina gebruiken. We behouden ons het recht voor om toestemming voor koppelingen zonder kennisgeving vooraf in te trekken. De website waarop u een koppeling plaatst, moet in alle opzichten voldoen aan de normen voor de inhoud zoals vermeld in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.

Wanneer u materiaal op onze website wilt gebruiken, buiten het materiaal dat hierboven wordt genoemd, dan kunt u hiervoor een verzoek sturen naar marketing@utilev.com.

Koppelingen vanaf onze website
Wanneer onze website koppelingen naar andere websites en bedrijfsmiddelen van derden bevat, dan worden deze koppelingen uitsluitend ter informatie gegeven. We hebben geen controle over de inhoud van deze websites of bedrijfsmiddelen en we zijn niet verantwoordelijkheid voor deze websites of bedrijfsmiddelen, of verliezen of schade die ontstaan uit het gebruik ervan. 

Rechtsgebied en toepasselijk recht

De Engelse rechtbank heeft de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid bij elke claim die ontstaat uit of betrekking heeft op een bezoek aan onze website, hoewel we ons het recht voorbehouden om u te vervolgen voor inbreuk op deze voorwaarden in uw eigen land of ander relevant land. 
Deze gebruiksvoorwaarden en elk geschil of claim als gevolg van of in verband met deze gebruiksvoorwaarden of hun inhoud of vorm (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden afgehandeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales.

Handelsmerken
De namen, ontwerpen, logo's en gerelateerde handelsmerken van Hyster®, Yale® en UTILEV® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Hyster-Yale Group, Inc., of van dochterondernemingen of filialen, of andere eigenaren van dergelijke merken. Alle rechten voorbehouden.

Afwijkingen
We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment aanpassen door deze pagina aan te passen. Kom regelmatig terug op deze pagina zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend zijn voor u. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden vervangen door bepalingen of meldingen die elders op deze website kunnen worden gepubliceerd.

Vragen
Als u vragen hebt over het materiaal op onze website, neem dan contact op met marketing@utilev.com.

Bedankt voor uw bezoek aan onze website.