loading

In dit beleid voor aanvaardbaar gebruik staan de voorwaarden tussen u en ons waaronder u toegang tot onze website UTILEV (onze website) hebt.

Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik geldt voor alle gebruikers van en bezoekers aan onze website.

Wanneer u onze website gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met alle bepalingen van ons beleid voor aanvaardbaar gebruik, dat een aanvulling op onze gebruiksvoorwaarden voor de website is, en dat u zich hieraan houdt.

"UTILEV is een website die door Hyster-Yale Materials Handling Limited ('we' of 'wij') wordt beheerd. We zijn in Engeland en Wales geregistreerd onder bedrijfsregistratienummer 02636775 en onze statutaire zetel/hoofdhandelsadres is:

Centennial House,
Building 4.5,
Frimley Business Park,
Frimley,
Surrey,
GU16 7SG,
Verenigd Koninkrijk"

Verboden gebruik
U mag de website uitsluitend voor wettelijke doeleinden gebruiken. U mag onze website niet gebruiken:
Op manieren die de geldende lokale, nationale of internationale wetten of voorschriften schenden.
Op manieren die onwettelijk of frauduleus zijn of die onwettelijke of frauduleuze doeleinden of effecten hebben.
Met als doel om minderjarigen op welke manier ook schade (te proberen) toe te brengen.
Om materiaal dat niet aan onze normen voor inhoud voldoet te verzenden, bewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of te hergebruiken.
Om ongevraagd of zonder autorisatie reclame- of promotiemateriaal of andere vorm van vergelijkbare verzoeken (spam) over te dragen of te verzenden.
Om bewust gegevens over te dragen, materiaal te verzenden of te uploaden met daarin virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's, of andere computercode die bedoeld is om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

U gaat ook akkoord met het volgende:
U reproduceert, dupliceert, kopieert of herverkoopt geen delen van onze website wanneer dit in strijd is met de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden van onze website.

Het is niet toegestaan om toegang zonder autorisatie verkrijgen tot of het volgende te hinderen, te beschadigen of te onderbreken:
delen van de website;
apparatuur of een netwerk waarop onze website is opgeslagen;
software die wordt gebruikt bij het voorzien van onze website; of
apparatuur of een netwerk of software in eigendom of gebruik door derden.

Interactieve diensten
Af en toe bieden we interactieve diensten op onze website aan, inclusief en zonder beperking:
Chatrooms.
Bulletinboards.
(interactieve diensten).

Wanneer wij interactieve diensten aanbieden, geven we duidelijke informatie aan u over het soort dienst dat wordt aangeboden, of er een moderator is aangewezen en in welke vorm deze moderatie werkt (tevens of dit een persoon is of technisch gebeurt).

We doen ons best om mogelijke risico's voor gebruikers van derden te beoordelen wanneer ze interactieve diensten op onze website gebruiken en we beslissen in elk afzonderlijke geval wanneer het noodzakelijk is om in te grijpen (moderatie) bij de betreffende dienst (inclusief wat er in dat geval moet worden gedaan) gezien deze risico's. Wij zijn echter niet verplicht om eventuele interactieve diensten op onze website te overzien, in de gaten te houden of in te grijpen (moderatie) en we wijzen nadrukkelijk elke aansprakelijkheid af bij verlies of schade door het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker die strijdig is met onze normen voor inhoud, of er bij deze dienst een moderator is aangewezen of niet.
Wanneer wij bij een interactieve dienst ingrijpen (moderatie), bieden wij u normaal gesproken de mogelijkheid om bij problemen contact op te nemen met de moderator.

Normen voor de inhoud
Deze normen voor de inhoud gelden voor al het materiaal dat u bijdraagt op onze website (bijdragen) en voor eventuele interactieve diensten die eraan zijn gerelateerd.
U moet zich naar letter en geest aan de volgende normen houden. De normen zijn van toepassing op elk deel en het geheel van een eventuele bijdrage.

Bijdragen moeten:
Nauwkeurig zijn (wanneer zij feiten vermelden).
Oprecht zijn (wanneer zij meningen vermelden).
Voldoen aan de geldende wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en andere landen waar ze worden geplaatst.
Bijdragen mogen niet:
Materialen bevatten die lasterlijk zijn voor personen.
Materialen bevatten die onfatsoenlijk, beledigend, hatelijk of opruiend zijn.
Seksueel expliciet materiaal bevorderen.
Geweld bevorderen.
Discriminatie op basis van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, beperking, seksuele geaardheid of leeftijd bevorderen.
Inbreuk zijn op auteursrechten, databaserechten of handelsmerken van personen.
Waarschijnlijk personen misleiden.
Worden gemaakt met inbreuk op juridische verplichtingen tegenover derden, zoals een contractuele verplichting of geheimhoudingsplicht.
Illegale activiteiten bevorderen.
Dreigend zijn, inbreuk zijn op de privacy van iemand anders of hinderlijk, nadelig of onnodig zorgwekkend zijn.
Waarschijnlijk een andere persoon lastigvallen, verontrusten, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren.
Worden gebruikt om zich voor een andere persoon uit te geven of uw identiteit of connectie met een andere persoon verkeerd voor te stellen.
De indruk geven dat ze van ons komen, als dit niet het geval is.
Onwettige acties, zoals (bij wijze van voorbeeld) inbreuk op auteursrechten of misbruik van computers, aanbevelen, bevorderen of ondersteunen.

Onderbreking en beëindiging
Wij bepalen naar eigen inzicht of er inbreuk is gepleegd op ons beleid voor aanvaardbaar gebruik door gebruik van onze website. Wanneer er zich een inbreuk op dit beleid heeft voorgedaan, kunnen wij maatregelen nemen die wij nodig achten.
Wanneer u zich niet aan dit beleid van aanvaardbaar gebruik houdt, betekent dit inbreuk op de gebruiksvoorwaarden waaronder u onze website mag gebruiken, wat ertoe kan leiden dat wij alle of een deel van de volgende maatregelen nemen:
Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw rechten om onze website te gebruiken.
Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van commentaar of materiaal dat u naar onze website hebt geüpload.
Het uitvaardigen van een waarschuwing naar u.
Gerechtelijke procedures tegen u voor terugbetaling van alle kosten voor kostendekking (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de inbreuk.
Verdere juridische procedures tegen u.
Melden van dergelijke informatie aan de wetgevende instanties wanneer wij dit redelijkerwijze noodzakelijk achten.

Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor acties die zijn genomen in reactie op inbreuk op dit beleid voor aanvaardbaar gebruik. De reacties die in dit beleid worden omschreven, zijn niet volledig en wij kunnen andere maatregelen nemen die wij redelijkerwijze noodzakelijk achten.

Wijzigingen in het beleid voor aanvaardbaar beleid
We kunnen dit beleid voor aanvaardbaar gebruik op elk moment aanpassen door deze pagina te wijzigen. Wij verwachten van u dat u regelmatig terugkomt op deze pagina zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze wettelijk bindend zijn voor u. Sommige bepalingen in dit beleid voor aanvaardbaar gebruik kunnen worden vervangen door bepalingen of meldingen die elders op deze website kunnen worden gepubliceerd.